Marketing

Customer Lifetime Value là gì? Tại sao người làm kinh doanh cần phải hiểu rõ?