Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân | PDPA 1

Công ty TNHH Truyền Thông kỹ Thuật Số Leading.vn (“Công ty”) nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này giải thích cách mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân bao gồm các quyền khác của Chủ thể dữ liệu dựa theo Luật An toàn thông tin mạng 2015 và luật hiện hành. Do đó, bạn có thể yên tâm rằng dữ liệu cá nhân mà bạn giao phó cho chúng tôi sẽ được xử lý để đáp ứng nhu cầu của bạn và phù hợp với luật pháp hiện hành.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi qua 2 cách:

 1. Đăng ký nhận tư vấn
 2. Gọi

Các loại dữ liệu được thu thập

 1. Dữ liệu cá nhân như tên.
 2. Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ E-mail.
 3. Dữ liệu kỹ thuật như Cookie địa chỉ IP qua Google Analytics và các bản ghi giao dịch khác tức là Nhật ký
 4. Dữ liệu khác mà bạn sẵn sàng gửi, chẳng hạn như phản hồi ảnh bài viết và những dữ liệu khác

Bảo vệ thông tin của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không liên quan đến bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng bản cứng và tệp mềm.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các hệ thống sau:

 1. Hubspot
 2. Microsoft 365
 3. Google Drive

Xử lý dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 1. Để tạo và quản lý tài khoản
 2. Để cung cấp tiếp thị trực tiếp
 3. Để chuẩn bị các sản phẩm và dịch vụ
 4. Để cải thiện sản phẩm và dịch vụ
 5. Để tiến hành thông tin quản trị
 6. Để tiến hành tiếp thị và quảng cáo
 7. Để cung cấp hỗ trợ khách hàng

Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong bất kỳ trường hợp nào.

Sản phẩm và Dịch vụ

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong tổ chức của chúng tôi để cung cấp và phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin nội bộ về các hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau được đề cập trong Chính sách Bảo mật này để giúp chúng tôi phù hợp và hữu ích hơn cho bạn và những người khác.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các Nhà cung cấp dịch vụ thứ 3 để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình, ví dụ: thanh toán, tiếp thị và lập trình. Nhà cung cấp dịch vụ không thể truy cập thông tin của bạn để thực hiện các tác vụ này. Xin lưu ý rằng Nhà cung cấp dịch vụ cũng có chính sách bảo mật của riêng họ.

Chuyển doanh nghiệp

Liên quan đến bất kỳ tổ chức lại, tái cấu trúc, sáp nhập hoặc bán hoặc chuyển nhượng tài sản khác, chúng tôi sẽ chuyển thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn, với điều kiện là bên nhận đồng ý tôn trọng thông tin cá nhân của bạn theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và luật áp dụng.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền).

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết trong khoảng thời gian bạn là khách hàng hoặc có quan hệ hợp tác với chúng tôi, hoặc liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn. Chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn khi không còn cần thiết hoặc khi khoảng thời gian được yêu cầu hết hiệu lực.

Bảo vệ

Chúng tôi sử dụng các biện pháp hành chính, logic, vật lý và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị mất, trộm cắp và truy cập, sử dụng và sửa đổi trái phép. Các biện pháp này được thiết kế để cung cấp mức độ bảo mật phù hợp với các rủi ro khi xử lý thông tin thanh toán và thông tin khác của bạn.

Thanh toán Bảo mật thông tin

Chúng tôi lưu trữ chi tiết thanh toán của bạn trong các hệ thống bảo mật của chúng tôi, ví dụ như số thẻ tín dụng hoặc mã thông báo để thanh toán trong tương lai của bạn hoặc cho quá trình thanh toán.

Quyền của chủ thể dữ liệu

Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này theo các yêu cầu pháp lý và chính sách ở hiện tại hoặc được sửa đổi trong tương lai cũng như quy định do chúng tôi đưa ra.

Rút lại sự đồng ý : Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (cho dù trước hay sau ngày luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực), bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó vào bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian của bạn. dữ liệu cá nhân có sẵn cho chúng tôi, trừ khi nó bị hạn chế bởi luật pháp hoặc bạn vẫn đang theo hợp đồng có lợi.

Quyền truy cập dữ liệu : Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình thuộc trách nhiệm của Công ty; để yêu cầu chúng tôi sao chép dữ liệu đó cho bạn; và yêu cầu chúng tôi tiết lộ cách chúng tôi lấy dữ liệu cá nhân của bạn.

Khả năng cung cấp dữ liệu : Bạn có quyền lấy dữ liệu cá nhân của mình nếu chúng tôi tổ chức dữ liệu cá nhân đó ở định dạng máy có thể đọc hoặc sử dụng được tự động và có thể được xử lý hoặc tiết lộ bằng các phương tiện tự động; yêu cầu các bên gửi hoặc chuyển trực tiếp dữ liệu cá nhân ở định dạng đó đến bộ kiểm soát dữ liệu khác nếu có thể thực hiện được bằng các phương tiện tự động; và yêu cầu lấy dữ liệu cá nhân ở định dạng như vậy do chúng tôi gửi hoặc chuyển trực tiếp đến người kiểm soát dữ liệu khác trừ khi không khả thi về mặt kỹ thuật.

Phản đối : Bạn có quyền phản đối việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào nếu hành động đó được tiến hành vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, công ty hoặc cá nhân nằm trong mong đợi hợp lý của bạn; hoặc để thực hiện các nhiệm vụ công cộng

Xóa hoặc phá hủy dữ liệu : Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa, hủy hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn cho rằng việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn là vi phạm pháp luật có liên quan; hoặc việc lưu giữ dữ liệu của chúng tôi không còn cần thiết liên quan đến các mục đích liên quan theo Chính sách Bảo mật này; hoặc khi bạn yêu cầu rút lại sự đồng ý của mình hoặc phản đối việc xử lý như đã mô tả trước đó.

Tạm ngừng xử lý : Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tạm ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian chúng tôi kiểm tra yêu cầu cải chính hoặc phản đối của bạn; hoặc khi không còn cần thiết nữa và chúng tôi phải xóa hoặc tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn theo luật có liên quan nhưng thay vào đó bạn yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý.

Chỉnh sửa dữ liệu : Bạn có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình để được cập nhật, hoàn chỉnh và không bị sai lệch.

Nhà nghỉ Khiếu nại : Bạn có quyền khiếu nại với các cơ quan có thẩm quyền theo luật liên quan nếu bạn cho rằng việc thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn là vi phạm hoặc không tuân thủ các luật liên quan.

Bạn có thể thực hiện các quyền này với tư cách là Chủ thể dữ liệu bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi như được đề cập bên dưới. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu đó. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do qua

 1. E-mail

Quảng cáo và tiếp thị

Để cho phép bạn nhận được lợi ích từ việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để phân tích, cá nhân hóa và nâng cao các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cũng như các nỗ lực tiếp thị thông qua Google, Facebook, mã theo dõi pixel và các sản phẩm khác. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để cung cấp cho bạn các đề xuất được tùy chỉnh và cá nhân hóa cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm.

Thông tin liên lạc

Chúng tôi sẽ gửi thông tin liên lạc hoặc tin tức cho mục đích sử dụng tùy chọn của bạn. Nếu bạn không muốn nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi qua email nữa, bạn có thể nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong email.

Cookie

Để làm phong phú và hoàn thiện trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng Cookie hoặc các công nghệ tương tự để hiển thị nội dung được cá nhân hóa, quảng cáo thích hợp và lưu trữ tùy chọn của bạn trên máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để xác định và theo dõi khách truy cập, việc họ sử dụng trang web của chúng tôi và sở thích truy cập trang web của họ.

Nếu bạn không muốn đặt cookie trên máy tính của mình, bạn nên cài đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, với nhược điểm là sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ tính năng nào của trang web của chúng tôi.

Thông báo vi phạm dữ liệu

Chúng tôi sẽ thông báo cho Văn phòng của Ủy ban dữ liệu cá nhân ngay lập tức và nếu có thể, trong vòng 72 giờ sau khi biết được điều đó, trừ khi việc vi phạm dữ liệu cá nhân như vậy không có khả năng dẫn đến rủi ro đối với các quyền và tự do của bạn. Nếu vi phạm dữ liệu cá nhân có khả năng dẫn đến rủi ro cao đối với các quyền và tự do của bạn, chúng tôi cũng sẽ thông báo về vi phạm dữ liệu cá nhân và các biện pháp xử lý cho bạn ngay lập tức

 1. Các email được gửi cho bạn

Những thay đổi đối với điều này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra:

 • địa chỉ email của bạn

Chính sách này được cập nhật lần cuối và có hiệu lực vào ngày 24 tháng 6 năm 2021

Liên kết đến trang web khác

Mục đích của Chính sách Bảo mật này là cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ và sử dụng trang web của chúng tôi. Bất kỳ trang web nào từ các miền khác được tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều phải tuân theo chính sách bảo mật của họ mà không liên quan đến chúng tôi.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ qua các kênh sau

Người điều khiển dữ liệu

LEADING.VN DIGITAL MARKETING CO., LTD
Chung cư Jamila Khang Điền, Song Hành Road, Bình Trưng Đông, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
15 Đường số 23, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
info@leading.vn
www.leading.vn
+84 984 639 137